Ισολογισμοί

Στη παρούσα ενότητα πραγματοποιείται - σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις - η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ Ε.Π.Ε."